Αναπτυξιακές Διαταραχές

Ως αναπτυξιακή διαταραχή, θεωρείται κάθε κάκωση ή νόσος που λαμβάνει χώρα πριν την ηλικία των 18 ετών και επηρεάζει την απόκτηση των τυπικών οροσήμων στο κινητικό, γνωσιακό, γλωσσικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο παραπάνω όρος λειτουργεί σαν ομπρέλα καθώς περιλαμβάνει διάφορες διαταραχές. Η πολυπλοκότητα των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται κάνουν απαραίτητη τη χρήση μιας ομάδας αποκατάστασης η οποία σε στενή συνεργασία με την οικογένεια και το ίδιο το άτομο θα σχεδιάζει το κατάλληλο κάθε φορά θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Από το χρονικό εύρος που υπάρχει στον ίδιο τον ορισμό, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι διαταραχές μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε ηλικιακή φάση της ανάπτυξης. Και είναι δεδομένο πως ανάλογα με την ηλικία στην οποία θα βρίσκεται ο ασθενής, θα προσαρμόζεται και η θεραπευτική προσέγγιση ώστε να συμβαδίζει με τις δυνατότητες, τις επιδιώξεις και τα θέλω τόσο του ασθενή όσο και του περιβάλλοντός του.

Τα αίτια αυτών των διαταραχών μπορεί να είναι προγεννητικά, περιγεννητικά ή μεταγεννητικά. Αυτό που έχει σημασία κάθε φορά είναι να υπάρχει ο σωστός προσδιορισμός των αποκλίσεων και η σωστή στόχευση ως προς την αντιμετώπισή τους. Η βαρύτητα της διαταραχής είναι κάτι που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία ώστε να γίνεται μια στόχευση κατάλληλη και εντοπισμένη στις πραγματικές ανάγκες του ατόμου. Οι αποκλίσεις του μυϊκού τόνου, της μυϊκής δύναμης και του συντονισμού πολλές φορές κρύβονται πίσω από τις αντισταθμίσεις που το ίδιο το άτομο χρησιμοποιεί προκειμένου να είναι λειτουργικό. Η χρόνια χρήση μη τυπικών κινητικών προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε δευτερεύουσες διαταραχές και επομένως στο κομμάτι των αναπτυξιακών διαταραχών δε μας ενδιαφέρει μόνο το ποσοτικό κομμάτι της δράσης αλλά και η ποιότητα της κίνησης, η οποία μπορεί να αυξήσει η να μειώσει τη διαχρονικότητα της αυτονομίας.   

O ρόλος επομένως της θεραπευτικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών διαταραχών είναι σημαντικός. Οι επί μέρους κλίμακες αξιολόγησης οι οποίες χρησιμοποιούνται, καθώς οι κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι ανάλογες με τη διαταραχή και τη βαρύτητά της. Η εξειδικευμένη γνώση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το σύνολο του δυναμικού του παιδιού.

 

ΝeuroPhysioKids (2021)

Kirby A., Sugden D., Purcell C., (2014), Diagnosing developmental coordination disorders, Dev Med Child Neurol, 55, 59,64

Nichols-Larsen D. et al. (2017), Νευρολογική Αποκατάσταση, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας

Tirosch E., Jaffe M., (2011), Global development delay and mental retardation, Dev Disabil Res Rev, 17, 85-92

 

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids