Νεοπλασίες

Ως καρκίνο αναφέρουμε έναν μεγάλο αριθμό παθήσεων που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη μη φυσιολογικών κυττάρων τα οποία διαιρούνται ανεξέλεγκτα και έχουν την ικανότητα να διεισδύουν και να καταστρέφουν τους φυσιολογικούς ιστούς καθώς και να μεταναστεύουν σε ολόκληρο το σώμα. Ο καρκίνος είναι μια πάθηση μη ανιχνεύσιμη στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, κάτι που δηλώνει τη μεγάλη αξία που έχουν οι προληπτικές εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωσή του.

Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης έχει οδηγήσει είτε σε πλήρη ίαση είτε και σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης ασθενών με διάφορες μορφές καρκίνου. Αυτό κάνει απαραίτητη την αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν είτε από την ίδια την πάθηση, είτε ως συνέπεια των θεραπευτικών μέσων.

Στις μέρες μας η φυσικοθεραπεία έχει το δικό της ρόλο και τη δική της θέση στην αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο. Η αξία της φυσικοθεραπείας έχει αποδειχτεί πέρα από τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος και του μυοσκελετικού συστήματος και στις υπόλοιπες μορφές, καθώς μυϊκές αδυναμίες, διαταραχές της ισορροπίας, πιθανή εμφάνιση λεμφοιδημάτων και λειτουργικές εκπτώσεις μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα είδη του καρκίνου.  

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι σημαντικός στην αποκατάσταση της ποιότητας της ζωής του ασθενή, στην υποκατάσταση λειτουργιών οι οποίες δεν μπορούν να επιτελεστούν με τον τυπικό τρόπο, αλλά και στις διάφορες αρχές της παρηγορητικής θεραπείας. Στο χώρο μας υπάρχουν θεραπευτές με εξειδικευμένη γνώση στην αποκατάσταση ογκολογικών ασθενών και οι οποίοι μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης (patient-centred approach) και μιας  προσέγγισης προσανατολισμένης σε στόχους (goal-oriented) παράγει το καλύτερο αποτέλεσμα σε επίπεδο λειτουργίας και ποιότητας ζωής.

Οι στόχοι τίθενται σε συνεργασία με τον ασθενή και το περιβάλλον του, τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ανάλογα με το στάδιο της πάθησης και τις δυνατότητες τις οποίες έχει ο ασθενής. Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η συμμετοχή των ασθενών σε μέτρια επίπεδα ασκήσεων και καθημερινής λειτουργίας, παίζει σημαντικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και της αποθεραπείας του. Το κλειδί είναι η ισορροπία μεταξύ ανάπαυσης και δραστηριότητας, ενώ μέσα από μια προσεχτική ανάλυση και τροποποίηση του περιβάλλοντος και μέσω στρατηγικών αυτό-ρύθμισης, ο κάθε ασθενής αντιλαμβάνεται την εξατομίκευση που έχει το θεραπευτικό πρόγραμμα.  

 

NeuroPhysioKids 2021

al-Majid S, McCarthy DO (2001), Cancer-induced fatigue and skeletal muscle wasting: The role

of exercise. Biol Res Nurs, 2(3):186-197

Bigley AB et al. (2013), Can exercise-related  improvements in immunity inuence cancer prevention and prognosis in the elderly?, Maturitas, 76(1):51-56

Morishita et al. (2017), Physical Therapy in patients with cancer, In book: Frailty and Sarcopenia – Onset, Development and Clinical Challenges

Ness et al., (2005), Limitation in physical performance and daily activities among long term survivors of childhood cancer, Annals of internal medicine, 143, 639-647

Rubin P., (2001), Clinical Oncology, 8th edition, Saunders

Παιδιατρικό & νευρολογικό φυσικοθεραπευτήριο

NeuroPhysioKids

Εξειδικευμένο Παιδιατρικό & Νευρολογικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Λ. Κων/νου Καραμανλή 60, 546 42, Θεσσαλονίκη

NeuroPhysioKids